Links


Home

Membership

Students

Publications

Events

AOC Foundation

Contact Info


For questions, suggestions and comments click here.

Copyright 2013. Association of Chinese Agricultural, Biological, and Food Engineers. All Rights Reserved.
Contact Info


For questions, suggestions and comments click here.

SAC Board Members

STUDENT ADVISOR

Dr. Naiqian Zhang

Professor

Kansas State University

USAACADEMIC DIRECTOR

Yu Jiang

PhD Student

University of Georgia

USA

Honored Retired Chair and Board Members

Fuqing Xu (Chair), Lei Zhu, Kai Liu, Yubin Lan

Yongbo Wan (Chair), Mingliang Yang, He Ma

Weiling Wang (Chair), Yongbo Wan, Xu Wang, Fuqing Xu, Yenying Shi, Quan Bu, Weiming Cai, Hui Ean Teh

Xuan Li (Chair), Weling Wang, Xu Wang, Yongbo Wan, Tianxin Wang, Hui Ean Teh

Jian Gan (Chair), Weiling Wang, Xuan Li, Zhenglin Luo, Bingqing Wang, Huihui Zhang

Xiguang Chen (Chair), Liu Lu, Jing Gan, Li Guo, Wilin Wang, Huihui Zhang

Wei Zhang (Chair), Jiele Xu, Xuyong Tu

Zhiming Qi (Chair), Jian Jin, Peng Li, Kun Liu, Xiao Wu, Wei Zhang

Haitao Xiang (Chair), Qi Wang, Shuihui Dun, Yali Zhang, Zhiming Qi

Changying Li (Chair), Min Min, Xianglian Li, Haitao Xiang, Jian Shi

Huawei Sun (Chair)

Ning Wang (Chair), Xinhua Jia

Term

2014-2015

2013-2014


2012-20132011-2012


2010-2011


2009-2010


2008-2009

2007-2008


2006-2007


2005-2006


2002-2003

2001-2002About SAC SAC Board Members Student Award Student Activities Join SAC

FOUNDATION DIRECTOR

Jie Xu

PhD Student

Washington State University

USA

ACTIVITY DIRECTOR

Jiangong Li

PhD Student

University of Illinois at Urbana-Champaign

USA


ACATIVITY DIRECTOR

Rui Xu

PhD Student

University of Georgia

USA

MEMBERSHIP DEVELOPMENT

Xinjie Tong

PhD Student

Ohio State University

USA


CAREER DIRECTOR

Chen Zhang

PhD Student

University of Delaware

USA


VICE CHAIR

Yang Liu

PhD Student

Kansas State University

USA


CHAIR

Yin Bao

PhD Student

Iowa State University

USAMEMBER-AT-LARGE

Zhenghong Bao

PhD Student

Mississppi State University

USA

TECHNOLOGY DIRECTOR

Wenqi Li

PhD Student

University of Kentucky

USA


TECHNOLOGY DIRECTOR

Enshi Liu

MS Student

University of Kentucky

USA


VICE CHAIR

Yue Rong

PhD Student

University of Florida

USA


SECRETARY

Jingyao Gai

PhD Student

Iowa State University

USA


MEMBER-AT-LARGE

Nan Nan

PhD Student

West Virginia University

USA

MEMBER-AT-LARGE

Xindi Zhu

China Agricultural University

China

MEMBER-AT-LARGE

Shangpeng Sun

PhD Student

University of Georgia

USA

MEMBER-AT-LARGE

Mengyun Zhang

PhD Student

University of Georgia

USA